© Copyright

Auteursrechten

© copyright 2004-2023 Ktoe grimages.
Niks van de gegevens die geplaatst zijn op deze website mag verspreid worden zowel onder de vorm van copy, elektronisch, mechanisch gereproduceert worden zonder eerst een schriftelijke toestemming van ktoe grimages. Ga naar contact.

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan Ktoe grimages

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze site (links inbegrepen) zijn gebaseerd op mijn ervaringen in opleidingen en werk.
Indien ik opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal ik deze zo snel mogelijk bekijken en indien juist deze aan te passen. Het gebruik van mijn gegevens is op eigen risico.
Ktoe grimages kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door het gebruik van de recepten, ongevallen tot blijvende letsel kunnen voortkomen.

Algemene voorwaarden Ktoe grimages

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld zo dat ik of andere grimeurs, schminkers op een zo goed mogelijke manier hun werk kunnen uitvoeren. Wij vragen dan ook om deze voorwaarden te respecteren.

1. Offertes :

1.1 Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend.
1.2 Na de prijsofferte heeft u 10 dagen op de datum van prijsofferte de tijd om deze te bevestigen of anders (* volgens overeenkomst). De datum wordt vastgelegd (*) na het storten van 30% van de totaal rekening. Na 10 dagen wordt indien er geen storting werd verricht die bepaalde datum terug vrijgegeven voor andere klanten.
1.3 Bij het niet storten van een voorschot wordt het bedrag verschuldigd contant betaald op datum van de dienstverlening en dit zonder kortingen.
1.4 Het resterend bedrag wordt de dag van de dienstverlening vereffend of anders zoals besproken.
1.5 Er wordt van de klant verwacht dat er een droge plaats is voorzien. Voldoende ruimte om de activiteit goed uit te voeren. Indien dit een woning betreft, een lokaal met verlichting en watervoorziening. Indien op open terrein of in een hal, een tent en een afhaalpunt voor water en elektriciteitsvoorziening. Gratis parkeerplaats dichtbij de opdrachtplaats. Bij geen voorziening in openlucht wordt dit door U medegedeeld en voorzien wij het nodig. Dit wordt bij de factuur bijgevoegd
1.6 Activiteiten duren min 2 uur. Voor afstanden verder dan 50 km worden er minimum 4 uur grime aangerekend, bij 100 km afstand minimum 5 uur en 150km minimum 7 uur.
1.7 Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant.

2. Opdracht :

2.1 De activiteiten dienen te starten op het afgesproken uur, bij vertraging wordt een supplement gerekend van €20 per halfuur en per grimeur, te rekenen vanaf de aanvang van het 2e halfuur.
2.2 De grimeurs hebben na elke 2 uur grimeren recht op een pauze van 10 minuten.
2.3 Ook al wordt er enkel gewerkt met geteste producten toch kan er altijd eens iemand allergisch reageren. indien een allergische reactie optreed, evenals een blijvend letsel of werkonbekwaamheid tot gevolg is “Ktoe grimages” niet verantwoordelijk. Op huidaandoeningen en recente open blessures wordt niet gegrimeerd. Ook zieke personen, maar daar kunnen we iets voorzien op de handen of armen. Personen onder invloed van drank of drugs worden niet gegrimeerd.
2.4 Bij een volledige bodypainting is het verplicht de leeftijd van 18 jaar reeds te overschrijden.
2.5 Workshops worden steeds gegeven in een lokaal of een tent die volledig wind en waterdicht is en een minimum tempratuur van 16°. Er moet voldoende plaats zijn voor gemakkelijk te kunnen werken (tent 6x3meter = 8 personen). Minumum leeftijd voor workshops is 15 jaar. Minumum aan tal deelnemers is 8 personen en maximum 16 personen. Vernieling van materiaal wordt direct gefaktuureerd.
2.6 Indien de tempratuur lager dan 16 graden is wordt er niet gegrimeerd
2.7 Foto’s die worden genomen tijdens de grime of schmink activiteiten kunnen worden gebruikt om de huidige website “ktoe.be” op te fleuren en te promoten. Enkel met een schrijven en de vermelding om welke foto het gaat, die moet worden verwijderd. Binnen de 7 dagen zal deze foto dan worden verwijderd. Bij het nemen van de foto wordt de naam van de persoon opgevraagd zodat indien deze foto gevraagd wordt door de ouders deze kunnen bevestigen. Foto’s worden nooit doorgegeven aan derden.

3. Overmacht. :

Indien de opdracht door overmacht wordt verhinderd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan “Ktoe grimages” te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van “Ktoe grimages” geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. De opdrachtgever ziet uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.

4. Betaling :

4.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van opdracht vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
4.2 Allerhande verschillende soorten cheques worden niet aanvaard als betalingsmiddel.
4.3 Vanaf 01 januari 2014 worden er administratiekosten aangerekend bij niet tijdige betaling. Per herinnering bedraagt dit € 8,00 bij de voorgaande factuur. De derde herinnering bevat € 25,00 administratie kosten plus daarop € 50,00 erbij voor de incassodienst, en indien er nog bijkomende kosten zijn, zijn deze ter uwer laste .

5. Annuleren :

Gebeurd schriftelijk of via mail, dit 10 dagen voor aanvang opdracht. Daarna is het mogelijk mits verlies van het voorschot. Bij facturatie na de opdracht worden de kosten bij het annuleren na 10 dagen voor aanvang gefactureerd op 30%, met een minimum van Dit voor de gedane kosten en administratie.

6. Bevoegdheid en toepasselijk recht :

In geval van betwisting, welke ook de oorzaak ervan wezen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent en het Vredegerecht van het Derde Kanton te Gent bevoegd.